Skocz do zawartości

Fotoprzyroda.pl używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Polub nas na Facebooku!       

x


Zdjęcie

Padło a kwestia prawna


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
4 odpowiedzi w tym temacie

#1 Qelka (Karolina Myroniuk)

Qelka
 • Lokalizacja:
  zachodniopomorskie

Napisano 21 grudzień 2011 - 08:24

Co prawda temat był zaczęty w wątku o myśliwych, ale myślę, że szkoda żeby tam to przepadło. Przedstawiam opinię prawną, co do interesującego nas tematu, szczególnie w okresie zimowym.

Opinia prawna w sprawie:

I. Kto jest obowiązany do uprzątnięcia zwierząt domowych (pies, kot) padłych na drogach oraz poza obszarem dróg?

II. Kto jest obowiązany do uprzątnięcia dzikiej zwierzyny będącej własnością Skarbu Państwa padłej na drogach oraz poza obszarem dróg? Jakie sankcje karne grożą osobie fizycznej nie będącej przedsiębiorcą zbierającej z dróg padlinę?

III. Czy zostawianie na gruncie właściciela, nie będącego przedsiębiorcą, za jego zgodą zakupionych legalnie kawałków mięsa i kości, wykorzystywanych do skarmiania dzikich ptaków jest zgodne z prawem?I. Odpady zwierzęce oznaczone kodem 02 01 02 to odpadowa tkanka zwierzęca, która zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. należy do grupy „Odpady zwierzęce z preparatów i produktów żywnościowych”. Natomiast grupa odpadów numerze - 02 01 82, sklasyfikowana w katalogu odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych, załączonego do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001 r. to zwierzęta padłe i ubite z konieczności i jest to ten odpad, który powstaje gdy zwierze padnie na drodze lub na innym terenie.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.11.2002 r. w sprawie statystyk odpadów;
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001 r.;Należy odróżnić kwestię obowiązku utrzymania czystości i porządku na określonym terenie, w tym usunięcia padłych zwierząt, od obowiązku zapłaty za unieszkodliwianie odpadu w formie zwłok zwierzęcych. Obowiązek utrzymania czystości porządku należy do właścicieli nieruchomości:

Teren należący do gminy

Art. 5 ust. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, że obowiązkiem gminy jest utrzymanie czystości na terenach innych niż wymienione w art. 5 ust 1-4, czyli na terenach poza nieruchomościami stanowiącymi własność podmiotów innych niż gmina, poza terenami budów, przystankami komunikacyjnymi i torowiskami pojazdów szynowych oraz poza drogami publicznymi, zatem przepis ten zobowiązuje gminę do usunięcia odpadów w postaci padłych zwierząt na tych terenach.
Szczegółowe postanowienia w tej kwestii zawiera art. 3 ust. 2 pkt 8 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który kształtuje obowiązek gminy w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie. Obowiązek dotyczący unieszkodliwiania bezdomnych zwierząt rozciąga się na wszystkie obszary, nie tylko te należące do gminy, ale również drogi publiczne, oraz nieruchomości będące własnością prywatną.

Teren nieruchomości należących do osób prywatnych

Jeżeli zwierzęta padłe pochodzą z gospodarstw domowych stosuje się do nich przepisy o odpadach komunalnych. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie swoich posiadłości co potwierdza art. 5 ust 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązek powiadomienia przedsiębiorstwa upoważnionego przez gminę do unieszkodliwiania padłych zwierząt wyznacza art. 5 ust. 1 pkt 3b, który to określa obowiązek właściciela nieruchomości do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest powiadomić gminę o bezdomnym zwierzęciu, które padło na terenie jego posesji, ponieważ to gmina jest obowiązana do uprzątnięcia zwłok bezdomnych zwierząt.

Teren dróg publicznych

Usuwanie odpadów w postaci zwierząt, które padły na obszarze dróg należy do zarządu tych dróg, jak wynika z art. 5 ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Podstawa prawna:

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r.;


Obowiązek zapłaty za unieszkodliwianie padłych zwierząt należy do właścicieli tych zwierząt. Padłe zwierzęta można podzielić na trzy grupy:

- zwierzęta łowne w stanie wolnym, które na podstawie art. 2 Ustawy prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. są własnością Skarbu Państwa.

Zwierzęta łowne w stanie wolnym są własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwego Wojewodę, który obowiązany jest zapłacić za unieszkodliwianie zwłok tych zwierząt. Natomiast jeżeli zwierze pochodzi z obwodu łowieckiego dzierżawionego przez koło łowieckie, obowiązek zapłaty za unieszkodliwianie przechodzi na to koło łowieckie.


- zwierzęta bezdomne, jak wynika z art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który kształtuje obowiązek gminy w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie. W związku z tym obowiązek zapłaty za unieszkodliwianie zwierząt bezdomnych ciąży na gminie, niezależnie od tego czy zwierze to padnie na terenie prywatnym, na drodze, czy też na terenie należącym do gminy. Jeżeli natomiast zwierze nie jest bezdomne, czyli można stwierdzić kto jest jego właścicielem, to na nim ciąży obowiązek zapłaty za usługi przedsiębiorstw trudniących się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.


- zwierzęta pochodzące z gospodarstw domowych

W sytuacji gdy padłe zwierzęta pochodzą z gospodarstwa domowego, rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, stosuje się przepisy o odpadach komunalnych. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie swoich posiadłości co potwierdza art. 5 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązek powiadomienia przedsiębiorstwa upoważnionego przez gminę do unieszkodliwiania padłych zwierząt oraz zapłaty za to unieszkodliwienie wyznacza art. 5 ust. 1 pkt 3b, który to określa obowiązek właściciela nieruchomości do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.


Podstawa prawna:

- Ustawa prawo łowieckie z dnia 13.10.1995 r.;
- Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r.;
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r.;

II. Zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dziką zwierzynę, która padła na terenie dróg ma za zadanie uprzątnąć zarząd dróg jako ich właściciel, na koszt Skarbu Państwa, będącego właścicielem zwierzyny łownej w stanie wolnym lub na koszt koła łowieckiego jako dzierżawcy określonego obwodu łowieckiego, z którego zwierzyna pochodzi. Usunięcie padłych zwierząt na drodze zarząd dróg może zlecić przedsiębiorstwu zajmującemu się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.

Posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości, jest władający tą powierzchnią ziemi jak wynika z art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadacz odpadów może je przekazać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami. Natomiast art. 3 ust. 3 pkt 1 określa gospodarowanie odpadami jako zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. W związku z tym istnieje zakaz zbierania, transportowania i przetwarzania odpadów przez osoby niebędące podmiotami, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami. W art. 79b ust. 2 pkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określona została kara pieniężna w wysokości 10.000 zł za zbieranie odpadów przez posiadacza lub transportującego te odpady wbrew zakazom.

Możemy zatem uznać, że kto transportuje odpady bez zezwolenia wymaganego dla takiej działalności podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł. Natomiast przepisy prawa nie przewidują sytuacji zbierania odpadów przez osobę niebędącą ich posiadaczem.

Podstawa prawna:

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.;
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r.;
III. Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, odpadowa tkanka zwierzęca może zostać użyta do skarmiania, zgodnie z zasadami karmienia poszczególnych gatunków zwierząt, a w tym ptaków drapieżnych. Do rozporządzenia załączona została lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Na pozycji 5. opisanej wyżej listy z kodem odpadu - „02 01 02”, sklasyfikowana została odpadowa tkanka zwierzęca, której proces odzysku oznaczono kodem R14, co zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., określającym procesy odzysku oznacza „inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części”.

Wyznacznikiem tego czy dany produkt stanie się odpadem czy też nie jest nasza subiektywna decyzja, co potwierdza art. 3 ust. 1 Ustawy o odpadach, zgodnie z którym: „odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany”. Tak więc nie jest ważne to gdzie została nabyta odpadowa tkanka zwierzęca, nawet jeżeli była nabyta jako produkt spożywczy, tylko to jakie ma być jej przeznaczenie zgodnie z wolą jej posiadacza.
Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku;
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.;


Informuję, że w dniu 01.01.2012 wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza liczne zmiany w funkcjonowaniu gminy.

"Żyjemy w niebezpiecznej epoce. Ludzie zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli kontrolę nad sobą."

 Albert Schweitzer (1875 - 1965)

 

http://myroniuk.wix.com/wildlife


#2 Leśne Oko

Leśne Oko
 • Użytkownik
 • 318 postów
 • Lokalizacja:
  PK Dolina Słupi

Napisano 21 grudzień 2011 - 19:42

Qelka fajnie przygotowane , duży szacun za takie info .

#3 ostapowicz (Wojtek)

ostapowicz
 • Lokalizacja:
  zachodniopomorskie

Napisano 21 grudzień 2011 - 19:50

Qelka fajnie przygotowane

Taaa, a o lasach ani słowa :-(
Wojtek

#4 Qelka (Karolina Myroniuk)

Qelka
 • Lokalizacja:
  zachodniopomorskie

Napisano 21 grudzień 2011 - 20:31

ostapowicz, jak skonkretyzujesz pytania to wyślemy zapytanie do prawników. Będę miała chwilkę to przekopię gazety , bo w którejś braci albo łowcu była ta kwestia poruszana.

"Żyjemy w niebezpiecznej epoce. Ludzie zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli kontrolę nad sobą."

 Albert Schweitzer (1875 - 1965)

 

http://myroniuk.wix.com/wildlife


#5 ostapowicz (Wojtek)

ostapowicz
 • Lokalizacja:
  zachodniopomorskie

Napisano 22 grudzień 2011 - 07:53

Tak zapytałem z przekory bo wiem jak kwestia wygląda w punktu prawa, gdzieś to nawet opisywałem chyba w wątku o zabezpieczaniu mięsa na nęcisku albo w podobnym.
Wojtek
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych